De ce sunt legate Creațiunea și Închinarea, una de cealaltă? – Pastorul Ted Wilson

Mesaje din partea pastorului Ted Wilson 22 octombrie 2021

Mâine, 23 octombrie, este Sabatul Creațiunii.

Cu aceasta, Pastor Ted Wilson vă invită folosiți materialele disponibile la adresa creationsabbath.net.

Creațiunea este un subiect crucial găsit în diferite pasaje din Biblie. Psalm 95:1-7, „Veniți să cântăm cu veselie Domnului și să strigăm de bucurie către Stânca mântuirii noastre. Să mergem înaintea Lui cu laude, să facem să răsune cântece în cinstea Lui!”

Continuă, „Căci Domnul este un Dumnezeu mare, este un împărat mare mai presus de toți dumnezeii. El ține în mână adâncimile pământului, și vârfurile munților sunt ale Lui.

A Lui este marea, El a făcut-o, și mâinile Lui au întocmit uscatul:”

„Veniți să ne închinăm și să ne smerim, să ne plecăm genunchiul înaintea Domnului, Făcătorului nostru! Căci El este Dumnezeul nostru, și noi suntem poporul pășunii Lui, turma pe care o povățuiește mâna Lui…” (Psalmul 95:1-7)

Dumnezeu vrea ca noi să ne amintim că el este Creatorul nostru și că îi aparținem. Acest mesaj este evident în inima celor Trei Solii Îngerești care se găsesc în Apocalipsa 14:6-7.

Acestea spun, „Și am văzut un alt înger, care zbura prin mijlocul cerului cu o Evanghelie veșnică, pentru ca s-o vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminții, oricărei limbi și oricărui norod. El zicea cu glas tare: „Temeți-vă de Dumnezeu și dați-I slavă, căci a venit ceasul judecății Lui; și închinați-vă Celui ce a făcut cerul și pământul, marea și izvoarele apelor!” (Apocalipsa 14:6,7)

Observați că Închinarea și Creațiunea sunt legate împreună în aceste două versete – noi trebuie să ne închinăm lui Dumnezeu, Creatorul nostru.

Ea este ecoul poruncii a patra din Exodul 20:11, care spune: „Căci în șase zile a făcut Domnul cerurile, pământul și marea, și tot ce este în ele, iar în ziua a șaptea S-a odihnit: de aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă și a sfințit-o.” (Exodul 20:11)

Într-adevăr, Creațiunea și închinarea sunt strâns legate. Ei se reunesc în sigiliul Creațiunii și Răscumpărării lui Dumnezeu, Sabatul.

După cum comentează Ellen White în Sfaturi privind administrarea creștină a vieții, p. 66,  „Ziua a șaptea este ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeului tău.” Omul nu are nici dreptul, nici puterea de a înlocui ziua a șaptea cu ziua întâi. Deși poate pretinde că a făcut acest lucru, „totuși, temelia tare a lui Dumnezeu stă nezguduită.” Tradițiile și învățăturile oamenilor nu micșorează cerințele Legii divine. Dumnezeu a sfințit ziua a șaptea. Această perioadă de timp specificată, pusă deoparte de Dumnezeu însuși pentru închinare, continuă să rămână la fel de sacră azi ca și atunci când a fost sfințită de Creatorul nostru.” (Sfaturi privind administrarea creștină a vieții, p. 66). Fie ca Dumnezeu să vă binecuvânteze acest Sabat al Creațiunii, în timp ce veți găsi odihnă în El.