A doua venire a Domnului Hristos
A doua venire a Domnului Hristos

A Doua Venire a lui Hristos (Ce spune Biblia?) – Pastorul Ted Wilson

Articole 9 September 2022

A doua venire a Domnului Hristos

Săptămâna aceasta, pastorul Ted Wilson vorbește despre A Doua Venire a lui Hristos, subiectul celei de-a douăzeci și cincea doctrine fundamentale a Adventiștilor de Ziua a Șaptea.

Profetul Isaia descrie acest eveniment glorios, „În ziua aceea, vor zice: „Iată, acesta este Dumnezeul nostru, în care aveam încredere că ne va mântui. Acesta este Domnul, în care ne încredeam. Acum, să ne veselim și să ne bucurăm de mântuirea Lui!”” (Isaia 25:9). În legătură cu aceasta, „Dumnezeul nostru vine și nu tace. Înaintea Lui merge un foc mistuitor și împrejurul Lui, o furtună puternică.” (Psalmul 50:3).

„Mă duc să vă pregătesc un loc.”

În timp ce era pe pământ, Isus le-a spus ucenicilor Săi: „Mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce Mă voi duce și vă voi pregăti un loc, Mă voi întoarce și vă voi lua cu Mine, ca, acolo unde sunt Eu, să fiți și voi.” (Ioan 14:2,3).

El a repetat această promisiune cu urgență în Apocalipsa 22: „Și, iată, Eu vin curând! Ferice de cel ce păzește cuvintele prorociei din cartea aceasta!” (versetul 7). „Iată, Eu vin curând și răsplata Mea este cu Mine, ca să dau fiecăruia după fapta lui.” (versetul 12). „Da, Eu vin curând.” (versetul 20).

Când Isus s-a înălțat într-un nor, îngerii i-au asigurat pe ucenici că „Acest Isus care S-a înălțat la cer din mijlocul vostru va veni în același fel cum L-ați văzut mergând la cer.” (Fapte 1:11).

Va fi o revenire vizibilă. „Iată că El vine pe nori. Și orice ochi Îl va vedea” (Apocalipsa 1:7). Și va fi auzit de toată lumea. „Căci Însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu.” (1 Tesaloniceni 4:16).

Ellen White

Ellen White descrie acest eveniment glorios în Maranatha, pagina 98, „Hristos vine cu putere și slavă mare… În timp ce cei răi fug din prezența Sa, urmașii lui Hristos se vor bucura… Pentru urmașii săi credincioși, Hristos a fost un tovarăș zilnic și un prieten familiar. Ei au trăit în contact strâns, în comuniune constantă cu Dumnezeu… Ei sunt pregătiți pentru comuniunea cerului; căci au cerul în inimile lor.”

Doctrina fundamentală Adventistă de ziua a Șaptea #25 afirmă: „A doua venire a Domnului Cristos este speranța binecuvântată a Bisericii, marele punct culminant al Evangheliei. Venirea Mântuitorului va fi literală, personală, vizibilă și mondială.”

Ea continuă: „Când se va întoarce, cei drepți morți vor fi înviați și împreună cu cei drepți vii vor fi glorificați și luați în cer, dar cei nedrepți vor muri. Împlinirea aproape completă a majorității profețiilor, împreună cu starea actuală a lumii, indică faptul că venirea lui Hristos este aproape. Momentul acelui eveniment nu a fost dezvăluit și, prin urmare, suntem îndemnați să fim gata în orice moment.”

În timp ce urmașii săi vor fi nespus de bucuroși, cei răi „vor boci” când „vor vedea pe Fiul omului venind pe norii cerului cu putere și cu o mare slavă.” (Matei 24:30).

Când vine Isus?

Isus a spus în Matei 24: „De la smochin învățați pilda lui: Când îi frăgezește și înfrunzește mlădița, știți că vara este aproape. Tot așa, și voi, când veți vedea toate aceste lucruri, să știți că Fiul omului este aproape, este chiar la uși.” (versetele 32,33). Dar nimeni nu știe exact ora și ziua, „nu știe nimeni: nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl.” (versetul 36).

Profețiile lui Daniel și Apocalipsa arată clar că suntem la sfârșitul timpului. Dar există încă unii care se îndoiesc că a doua venire a lui Hristos este aproape. Cu toate acestea, nu ar trebui să fim surprinși, așa cum spune Biblia în 2 Petru 3:3,4, „batjocoritori plini de batjocuri, care vor trăi după poftele lor și vor zice: „Unde este făgăduința venirii Lui? Căci de când au adormit părinții noștri, toate rămân așa cum erau de la începutul zidirii!””

1000 de ani

În versetele 8 și 9, Petru ne învață și ne încurajează: „Dar, preaiubiților, să nu uitați un lucru: că, pentru Domnul, o zi este ca o mie de ani, și o mie de ani sunt ca o zi. Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței Lui, cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință.”

De asemenea, el ne îndeamnă să fim „printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu… De aceea, preaiubiților, fiindcă așteptați aceste lucruri, siliți-vă să fiți găsiți înaintea Lui fără prihană, fără vină și în pace.” (versetul 14).

„nu vă părăsiți dar încrederea voastră”

În cele din urmă, „… nu vă părăsiți dar încrederea voastră, pe care o așteaptă o mare răsplătire! Căci aveți nevoie de răbdare, ca, după ce ați împlinit voia lui Dumnezeu, să puteți căpăta ce v-a fost făgăduit. „Încă puțină, foarte puțină vreme, și Cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Și cel neprihănit va trăi prin credință, dar, dacă dă înapoi, sufletul Meu nu găsește plăcere în el.” Noi însă nu suntem din aceia care dau înapoi ca să se piardă, ci din aceia care au credință pentru mântuirea sufletului.” (Evrei 10:35-39).

Să cerem această promisiune a mântuirii în timp ce anticipăm a doua venire a Domnului nostru Isus Hristos.

Aflați mai multe despre a doua venire a lui Hristos la www.adventist.ro/a-doua-venire-a-domnului-hristos/.

Articolul anterior