Legea lui Dumnezeu
Legea lui Dumnezeu

Legea lui Dumnezeu [Ce este ea și cât de importantă este pentru noi?] - Pastorul Ted Wilson

Articole 15 iulie 2022

Legea lui Dumnezeu

În această săptămână, pastorul Ted Wilson vorbește despre Legea lui Dumnezeu, subiectul celei de-a nouăsprezecea doctrine fundamentale a Adventiștilor de Ziua a Șaptea.

Sfintele Scripturi

Prima noastră doctrină fundamentală afirmă că „Sfânta Scriptură, Vechiul și Noul Testament, constituie Cuvântul scris al lui Dumnezeu, transmis prin inspirație divină, prin oamenii sfinți ai lui Dumnezeu, care au vorbit și au scris mișcați de Duhul Sfânt. În acest Cuvânt, Dumnezeu i-a încredințat omului cunoștințele necesare în vederea mântuirii. Sfintele Scripturi constituie descoperirea infailibilă a voii Sale. Ele sunt norma pentru caracter, criteriul de verificare pentru experiență, revelarea supremă a doctrinelor și relatarea demnă de încredere a intervențiilor lui Dumnezeu în istorie.”

În concordanță cu aceasta, Psalmul 119:105 spune: „Cuvântul Tău este o lampă pentru picioarele mele și o lumină pe calea mea”. Pe Cuvântul lui Dumnezeu – Biblia – se bazează toate convingerile noastre fundamentale.

Acum, să ne concentrăm asupra doctrinei fundamentale nr. 19: Legea lui Dumnezeu.

Vă amintiți de Moise pe Muntele Sinai, care a primit cele zece porunci scrise de mâna lui Dumnezeu pe două table de piatră? Aceste porunci erau atât de importante încât, înainte de a le scrie, ele au fost rostite israeliților de către Dumnezeu, amintindu-le că El este „Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei.” (Exod 20:2).

Dar Legea lui Dumnezeu exista cu mult înainte de a fi scrisă pe table de piatră. Ea există din eternitate.

Pe scurt

Pe scurt, primele patru porunci descriu modul în care ne arătăm dragostea față de Dumnezeu:

  1. Să nu ai alți dumnezei afară de Mine.
  2. Să nu-ți faci idoli.
  3. Să nu iei în deșert Numele Domnului Dumnezeului tău
  4. Adu-ți aminte de ziua de odihnă, ca s-o sfințești.

Pe de altă parte, următoarele șase porunci descriu modul în care ne arătăm dragostea față de ceilalți:

  • Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta.
  • Să nu ucizi.
  • Să nu comiți adulter.
  • Să nu furi.
  • Să nu dai mărturie mincinoasă împotriva aproapelui tău.
  • Să nu poftești.

Spre deosebire de legile umane care reglementează doar comportamentul exterior, cele zece precepte scurte, dar cuprinzătoare și autoritative ale lui Dumnezeu merg mult mai departe.

„Însă în Legea lui Dumnezeu nu sunt taine. Toți pot să înțeleagă marile adevăruri pe care le exprimă ea. Intelectul cel mai slab poate să priceapă aceste porunci și omul cel mai neștiutor poate să-și conformeze viața și poate să-și formeze caracterul în armonie cu standardul divin.” (Solii Alese, cartea 1, p. 235).

Legea lui Dumnezeu

Doctrina fundamentală #19 spune: „Marile principii ale Legii lui Dumnezeu sunt cuprinse în cele Zece Porunci și exemplificate în viața Domnului Isus. Ele exprimă iubirea, voia și hotărârile lui Dumnezeu cu privire la comportamentul și relațiile umane și sunt obligatorii pentru toți oamenii din toate timpurile. Aceste precepte constituie baza legământului lui Dumnezeu cu poporul Său și etalonul după care se desfășoară judecata lui Dumnezeu. Prin intermediul Duhului Sfânt, ele scot în evidență păcatul și trezesc simțământul nevoii după un Mântuitor. Mântuirea este numai prin har, nu prin fapte, iar rodul ei este ascultarea de Porunci. Această ascultare dezvoltă caracterul creștin și are ca rezultat o stare de bine. Este o dovadă a iubirii noastre față de Domnul și a preocupării pentru semenii noștri. Ascultarea care vine din credință demonstrează puterea Domnului Hristos de a transforma viața și întărește în acest fel mărturisirea creștină.”

În timp ce 1 Ioan 3:4 definește păcatul ca fiind „păcatul este fărădelege”, iar Romani 3:23 ne spune că „toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu.”, Legea lui Dumnezeu ne arată nevoia noastră după un Mântuitor, care ne îndreptățește și ne sfințește prin sângele și Duhul Său, dându-ne puterea Sa de a păzi poruncile Sale.

„Noi Îl iubim pentru că El ne-a iubit întâi.” (1 Ioan 4:19). De asemenea, Isus ne spune: „Dacă Mă iubiți, veți păzi poruncile Mele.” (Ioan 14:15). Iar apostolul Ioan ne asigură că „poruncile Lui nu sunt grele” (1 Ioan 5:3).

Psalmul 119

Legea lui Dumnezeu este o inspirație pentru suflet. Psalmistul David exclamă: „Cât de mult iubesc Legea Ta! Toată ziua mă gândesc la ea.” (Psalmul 119:97). „De aceea, eu iubesc poruncile Tale mai mult decât aurul, da, mai mult decât aurul curat.” (versetul 127). „Necazul și strâmtorarea mă ajung, dar poruncile Tale sunt desfătarea mea.” (versetul 143).

Dumnezeu a dat Legea Sa pentru a le oferi oamenilor binecuvântări abundente și pentru a-i conduce la o relație mântuitoare cu El. Haideți să-I mulțumim pentru darul incredibil pe care ni-l oferă prin puterea Sa, așa cum este revelată în legea Sa eternă a iubirii. Pentru a afla mai multe despre această doctrină fundamentală, vizitați https://adventist.ro/legea-lui-dumnezeu/.

Articolul anterior.

Articolul în limba engleză