Mai multe despre Dumnezeu Fiul
Mai multe despre Dumnezeu Fiul

Dumnezeu Fiul [Ce mai trebuie să știi despre El?] Pastorul Ted Wilson

Mesaje din partea pastorului Ted Wilson 11 februarie 2022

Mai multe despre Dumnezeu Fiul

Acest videoclip este o continuare a episodului anterior despre Dumnezeu Fiul. Aici, pastorul Ted Wilson discută a patra doctrină fundamentală a adventiștilor de ziua a șaptea, pe care o puteți analiza la adventist.ro/index/convingeri-2/convingeri-fundamentale/.

Ca parte a Dumnezeirii, Dumnezeu Fiul a existat din veșnicii. Misiunea Sa de mântuire a fost stabilită înainte de crearea lumii. Nașterea și misiunea Sa au fost, de asemenea, prezise în profeție.

Profeția

În Galateni 4:4, Dumnezeu L-a trimis pe fiul Său pe pământ în „când a venit împlinirea vremii”. Și s-a împlinit când Isus și-a început misiunea pe pământ, așa cum este consemnat în Marcu 1:15.

Isaia 53

După cum putem vedea, viața lui Hristos a fost în armonie cu profețiile anterioare. Aceste profeții oferă detalii despre moartea și învierea Sa. De exemplu, citim în Isaia 53: „Era disprețuit și părăsit de oameni, un Om al durerilor și obișnuit cu suferința. Era disprețuit, ca și un om de care îți ascunzi fața, iar noi nu L-am luat în seamă. Într-adevăr, El a luat suferințele noastre și a purtat durerile noastre. Noi însă L-am considerat lovit, zdrobit de Dumnezeu și asuprit. Dar El era străpuns pentru fărădelegile noastre, zdrobit pentru nelegiuirile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea era peste El, și prin rănile Lui suntem vindecați”. (Isaia 53:3-5 NTR).

Continuând cu versetul 6, „Domnul a pus asupra Lui nelegiuirea noastră, a tuturor.” Versetele 7 și 8 descriu încercarea lui Hristos, spunând: „Când a fost chinuit și asuprit, El nu Și-a deschis gura.Ca un miel care este dus la tăiere și ca o oaie mută înaintea celor ce o tund, tot așa nici El nu Și-a deschis gura. A fost luat prin forță și judecată… El era șters de pe tărâmul celor vii”.

Versetele 9 și 10 profetizează cum Hristos va muri împreună cu cei răi și va fi îngropat împreună cu cei bogați. Trupul său va fi pus în mormântul unui om bogat.

Moartea

Psalmul 41:9 conține o altă profeție uimitoare. Aici, Hristos ar fi trădat de un prieten apropiat. Zaharia 11:2 indică faptul că el va fi vândut pentru 30 de arginți. Apoi, în capitolul 12, versetul 10, coasta lui avea să fie străpunsă.

Conform Isaia 50:6, Mesia avea să fie bătut și scuipat în timpul încercării sale. Cei care L-au executat vor trage la sorți pentru hainele Lui, conform Psalmului 22:18. Dar capitolul 34, versetul 20, confirmă că nici unul dintre oasele Lui nu va fi zdrobit.

În afară de moartea Salvatorului, Biblia a prezis și învierea Sa. În Fapte 2:31, apostolul Petru s-a referit la profeția lui David în Psalmul 16:10, afirmând că „sufletul lui nu va fi lăsat în Locuința morților și trupul lui nu va vedea putrezirea.” Apostolul continuă în versetul 32, „Dumnezeu a înviat pe acest Isus, și noi toți suntem martori ai Lui.”

Învierea

Au fost mulți martori la această înviere. În 1 Corinteni 15:3-7, citim: „V-am învățat înainte de toate, așa cum am primit și eu, că Hristos a murit pentru păcatele noastre, după Scripturi, că a fost îngropat și a înviat a treia zi, după Scripturi, și că S-a arătat lui Chifa, apoi celor doisprezece.” După aceea S-a arătat la peste cinci sute de frați deodată, …În urmă, S-a arătat lui Iacov, apoi tuturor apostolilor.”

Aceste profeții și mărturii sunt doar câteva dintre multele indicații că Hristos a venit pe acest pământ, a murit pentru păcatele noastre și a înviat triumfător.

Există atât de multe de studiat despre Dumnezeu Fiul, dar acest videoclip nu poate acoperi totul. Cu toate acestea, multe dintre doctrinele noastre fundamentale se ramifică în diferite aspecte despre Fiul. În videoclipurile viitoare, vom analiza mai departe cine este, ce face pentru noi astăzi și ce putem aștepta cu nerăbdare în viitor.

Hristos Lumina Lumii

Într-adevăr, Dumnezeu Fiul, Isus Hristos, este esențial pentru cine suntem și pentru ceea ce credem ca adventiști de ziua a șaptea. „Căci în El avem viața, mișcarea și ființa”, afirmă Faptele Apostolilor 17:28. În încheiere, Hristos Lumina Lumii, pagina 24, ne amintește: „De când Isus a venit să locuiască împreună cu noi, știm că Dumnezeu cunoaște încercările noastre și are compasiune pentru noi în suferințele noastre. Fiecare fiu și fiică a lui Adam poate înțelege că divinul nostru Creator este prietenul păcătoșilor.

Deoarece în fiecare învățătură despre har, în fiecare făgăduință a bucuriei, în fiecare acțiune a iubirii, în fiecare atracție divină prezentată în viața Mântuitorului pe pământ, noi vedem pe “Dumnezeu cu noi”. Prin natura Sa omenească, Hristos a venit în legătură cu omenirea; prin divinitatea Sa, El stăpânește pe tronul lui Dumnezeu. Ca Fiu al omului, El ne-a dat un exemplu de ascultare; ca Fiul al lui Dumnezeu, El ne dă putere să ascultăm.”

Mai multe despre Dumnezeu Fiul

Articolul anterior